МРД Ресен
Илија Илиевски
ул. Наум Божиновски 42
7310 Ресен
тел. 071-702-812
047-453-729