МРД Штип
Иван Бојаџиски
тел. 075 538 472
075 740 777
e-mail: iv.boj@hotmail.com