ЗАЕДНИЦА НА ГРАЃАНИ РУСКИ СОНАРОДНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА „МР – МОСТ“

ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ЗАЕДНИЦАТА

-          Изразување, зачувување и развој на самобитноста на граѓаните рус­ки сонародници коиживеат во Република Македонија;

-          Поддржување и развиток на нивниот духовен и интелектуален по­тен­цијал, јазик и култура;

-          Воспоставување на сестрани врски со граѓаните руски сона­род­ни­ци кои живеат во соседните земји, Руската федерација и други земји;

-          Придонес за развој на малиот и средниот бизнис;

-          Остварување на граѓанските права и интереси на руските сонарод­ници кои живеат во Република Македонија;

-          Прибирање солидарна помош и давање хуманитарна поддршка на социјално загрозените членови на Заедницата и граѓаните на Република Македонија;

Основачкото собранието на заедницата е одржано на 15 мај 2004 година, во Домот на АРМ во Скопје.

Претседател на иницијативниот одбор за формирање на заедницата, и прв претседател на заедницата е Проф. Андреј Георгиевич Токарев, д.и.а.

Прв претседател на собранието на заедницата е Павел Михаилович Шљахов.

Органи на Заедницата се:

1.         Собрание

2.         Извршен одбор

3.         Надзорен одбор

Дополнительная информация